โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน

     โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนก่อตั้งโดยนายสัตวแพทย์วรพัทธ์ (สุรศักดิ์) ประดิษฐอุกฤษฎ์ โดยเริ่มจากการเป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มมีความรู้สึกอยากให้ต่างจังหวัดมีการรักษาสัตว์ที่เป็นมาตรฐานตามวิชาการ

     ในวันที่ 14 มีนาคม 2535 จึงตัดสินใจลาออกมาเพื่อเปิดเป็นคลินิกรักษาสัตว์ แต่เนื่องจากตอนนั้นการใช้เครื่องมือประกอบการรักษาโรคยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการขาดความเข้าใจของผู้เลี้ยงที่ยังไม่มีความรู้เรื่องโรคเฉพาะทาง เช่น โรคตา โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ และอื่น ๆ รวมทั้งการใช้เครื่องมือในการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถที่จะลงทุนใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากเพียงพอ จึงมีการวางแผนว่า เมื่อถึงเวลาที่เจ้าของเริ่มมีความเข้าใจเรื่องโรคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ครบวงจร

     ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 เป็นวันเปิดโรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนอย่างเป็นทางการ เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ครบวงจร จนถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์

     เราจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีเครื่องมือทันสมัยเพื่อการวินิจฉัย หาสาเหตุของโรค ไม่ใช่รักษาตามอาการ

จุดมุ่งหมายของเรา

     โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนก่อตั้งโดยนายสัตวแพทย์วรพัทธ์ (สุรศักดิ) ประดิษฐอุกฤษฎ์ โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาวิชาชีพโดยใช้หลักทางการแพทย์ให้มากขึ้น โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวินิจฉัยโรค, ด้านการรักษาโรค และการป้องกันโรค ตลอดจนการใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อทำให้เกิดศูนย์การดูแลรักษาโรคในแต่ละด้านให้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของการลงทุนที่มีต้นทุนสูงเพื่อตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ในการทำโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้

"มุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้การบริการที่ครบด้านมากที่สุด"

นายสัตวแพทย์วรพัทธ์ (สุรศักดิ) ประดิษฐอุกฤษฎ์

ประวัติผู้ก่อตั้ง

     นายสัตวแพทย์วรพัทธ์ (สุรศักดิ์) ประดิษฐอุกฤษฎ์ จบการศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) และศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และสอบเข้าเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบปีการศึกษา 2533

     ทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับยาสัตว์และสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาออกมาเพื่อกลับบ้านเปิดเป็นคลินิกหมอสุรศักดิ์ ในปี 2535 และเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนในปี 2549 โดยมีความตั้งใจจะเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคและเชิดชูวิชาชีพสัตวแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม


ศูนย์ดูแลรักษาโรค

     การตั้งเป็นศูนย์ดูแลรักษาโรคแทนที่จะเป็นเฉพาะทาง เนื่องจากในประเทศไทยสัตวแพทย์เฉพาะทางมีน้อยมากต้องมีการสอบได้บอร์ดเฉพาะทางจึงจะเรียกหมอเฉพาะทาง ซึ่งไม่ใช่การจบปริญญาเอกโรคต่าง ๆ ทำให้ต้องทำเป็นศูนย์ดูแลรักษาโรค โดยมีการพัฒนาเรื่องการลงทุนในเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจโรคเฉพาะทาง ตลอดจนการอบรมสัตวแพทย์ที่มีอยู่ให้มีความรู้เฉพาะทางให้มากที่สุด ดังนั้นด้วยข้อจำกัดนี้ ด้วยนโยบายที่มีการกำหนด การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ศูนย์ดูแลรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น