• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

          ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง, เส้นขน และช่องหู รวมทั้งโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และพร้อมให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างถูกต้อง

          

CONCEPT

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรงพยาบาลฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง, เส้นขน และช่องหู รวมทั้งโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โดยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และพร้อมให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และการรักษาอย่างถูกต้อง

TREATMENT

1. โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อฯ   

4. ผิวแห้ง

7. โรคภูมิแพ้ผิวหนัง   

10. โปรแกรมวัคซีนภูมิแพ้

INSTRUMENTS

กล้องจุลทรรศน์
เครื่องตรวจเชื้อรา
เครื่องตรวจหู