ทีมสัตว์แพทย์ประจำโรงพยาบาลฯ

น.สพ. ปภูธน ชัยเกษมธนา

ประวัติการทำงาน

ปี 2553 - ปัจจุบัน

  • โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน    

ปี 2553   

  • โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่รักสัตว์

  • คลินิครักษาสัตว์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ประวัติการอบรม CE