ทีมสัตว์แพทย์ประจำโรงพยาบาลฯ

สพ.ญ. ปภาวี เทพรินทร์

ประวัติการทำงาน

ปี 2560 - ปัจจุบัน    

  • โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน

ประวัติการอบรม CE