• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์โรคติดต่อ

          สุนัขจำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค เพราะโรคเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่มียารักษา ทำให้โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุด

          

CONCEPT

โรคติดต่อที่สำคัญและการให้วัคซีนในสุนัข 1. โรคไข้หัดสุนัข พบได้ทุกช่วงของอายุ โรคนี้อันตรายถึงชีวิต แต่ไม่ติดต่อสู่คน การฉีดวัคซีนดีที่สุดใช้เวลาสร้างภูมิคุ้มกัน 10 วัน จึงจะป้องกันโรคได้ 2. โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้ตับเสียหาย โรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน การฉีดวัคซีน ควรมีการกระตุ้นฉีดซ้ำทุกปี 3. โรคลำไส้อักเสบติดต่อในสุนัข เกิดจากเชื้อไวรัส พบครั้งแรกในปี ค.ศ.1978 ลักษณะจำเพาะโรค จะอาเจียน และท้องร่วงอย่างรุนแรง การฉีดวัคซีน ควรมีการฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี เพื่อให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงอยู่เสมอ 4. โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดลม การฉีดวัคซีน ครั้งแรกเริ่มเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ กระตุ้นซ้ำเมื่อ 12-14 , 16-18 สัปดาห์ ต่อไปปีละครั้ง วัคซีนนี้มักรวมอยู่กับไข้หัด ตับอักเสบ และโรคฉี่หนู 5. โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies Virus โรคนี้ติดต่อไปสู่คน ถ้าคนเป็นโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก การฉีดวัคซีน ครั้งแรกเริ่มเมื่ออายุ 3 เดือนเป็นต้นไป 6. โรคไข้ฉี่หนู เกิดจากเชื้อ leptospira ทำให้ตับและไตเสียหาย ติดต่อได้ทั้งคนและสุนัข การฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์

TREATMENT

หลักการรักษาโรคติดต่อสุนัข โดยส่วนใหญ่ คือ 1. ป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยเฉพาะการเกิดปอดบวม ด้วยยาปฏิชีวนะ 2. การดูแลเอาใจใส่สุนัข ให้ความรัก ความอบอุ่น อาหารดี สิ่งแวดล้อม

INSTRUMENTS