• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์โรคหัวใจ

          

ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่พบมากขึ้นในสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน มีเครื่องมือครบครันในการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด

ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าสุนัขและแมวเริ่มมีปัญหาโรคหัวใจ
- อายุมากกว่า 5 ปี
- มีอาการเหนื่อย หอบง่ายกว่าปกติ
- มีอาการไอแห้ง ไม่มีน้ำมูก
- น้ำหนักตัวลดลงและไม่กินอาหารหรือกินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยลง

          


CONCEPT

โดยบริการศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อนมีดังนี้

1. บริการ ultrasound หัวใจ

2. วินิจฉัยโรคหัวใจ เพื่อประเมินระยะของโรคหัวใจ

3. บริการรักษาหัวใจ ตามระยะของโรคเมื่อตรวจพบปัญหาโรคหัวใจ

4. บริการให้คำปรึกษาโรคหัวใจ

TREATMENT

1.EKG เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจใช้สำหรับตรวจความผิดปกติของหัวใจในสัตว์ได้ทั้งสุนัขและแมว

2.ชุดตรวจโรคหัวใจ วัดค่าที่บ่งบอกโรคหัวใจในแมว

3.Echocardiogram (เครื่องตรวจคุณภาพสูง) เครื่องมืออัลตร้าซาวด์ตรวจโครงสร้างของหัวใจ ความผิดปกติและประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจตลอดจนใช้เพื่อดูผลของการใช้ยาเพื่อปรับยาที่ต้องการ

4.X-ray เพื่อดูขนาดของหัวใจ ดูสภาพปอด เมื่อเกิดปัญหาหรือทำให้เกิดปอดบวม, น้ำท่วมปอดได้ตรวจดูหลอดลมที่ผิดปกติที่มีผลต่อโรคหัวใจ

INSTRUMENTS

เครื่องเอ็กซเรย์
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์หัวใจ