โรงพยาบาลสัตว์หมอสุรศักดิ์และเพื่อน คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของโรงพยาบาลฯ จะได้รับ ความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกๆ ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่น เข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ ทางโรงพยาบาลฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนา คุณภาพสินค้าและบริการของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลฯ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของโรงพยาบาลฯ ถือว่าท่านยินยอม ผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในการที่ท่านจะรับทราบถึงรายละเอียดของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลฯ จะมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวมไว้

     โรงพยาบาลฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาลฯ จึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงพยาบาลฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นสมาชิกในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก ของโรงพยาบาลฯ เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ จะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้โรงพยาบาลฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับโรงพยาบาลฯ มากเท่าใด โรงพยาบาลฯ ก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว โรงพยาบาลฯ อาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัด เฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย โรงพยาบาลฯ และ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายหรือ เมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลฯ การที่โรงพยาบาลฯ ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก กับโรงพยาบาลฯ


2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของโรงพยาบาลฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่าย เว็บไซต์ที่โรงพยาบาลฯ จัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของโรงพยาบาลฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและ รักษาไว้โดยโรงพยาบาลฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคล ภายนอก


3. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

     โดยทั่วไปโรงพยาบาลฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ โรงพยาบาลฯ อาจจะให้ ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่โรงพยาบาลฯ จัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของโรงพยาบาลฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อโรงพยาบาลฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ :

     (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย

     (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ หรือ

     (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ หรือของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลฯ


4. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรร ข้อมูลของท่าน

     โรงพยาบาลฯ อาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของโรงพยาบาลฯ หากท่านได้ระบุ ในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจากโรงพยาบาลฯ และหุ้นส่วนของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ อาจจะส่งข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป


5. การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล

     การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อโรงพยาบาลฯ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โรงพยาบาลฯ จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน ส่วนข้อมูลทางด้านบัตรเครดิตจะถูกดูแลโดยธนาคาร ผู้ให้บริการระบบตัดบัตรเครดิต ซึ่งข้อมูลบัตรเครดิตทางโรงพยาบาลฯ เองไม่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลฯ แต่อย่างใด แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยโรงพยาบาลฯ ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่โรงพยาบาลฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ ที่โรงพยาบาลฯ อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของโรงพยาบาลฯ ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ โรงพยาบาลฯ ของโรงพยาบาลฯ จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้


6. การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ

     โรงพยาบาลฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับโรงพยาบาลฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน


7. ข้อยกเว้นความรับผิด

     ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โรงพยาบาลฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลล่าสุดของโรงพยาบาลฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาลฯ โดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ info@dsfpethospital.com การใช้บริการเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้ บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน แต่ละครั้ง


8. สิทธิตามกฎหมาย

     บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว


9. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติชมได้ที่ไหน

     หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ท่านสามารถทำได้โดยเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ ไปที่ เมนู “คำถามที่พบบ่อย” จะพบคำถามที่ถูกถามบ่อย และมีคำตอบไว้ให้แล้ว แต่หากท่านยังคงต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 074-241686