• CONCEPT

  • TREATMENT

  • INSTRUMENTS

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

          ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ประเมิน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับสัตว์ป่วย ที่มีสภาวะร่างกายเสื่อมถอยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ปัญหากระดูกและข้อ ปัญหาอัมพาต ขาอ่อนแรง เพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุด รวมถึงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งวางแผนการออกกำลังกายและควบคุมรูปร่างให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเฉพาะตัว

          

CONCEPT

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ประเมิน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับสัตว์ป่วย ที่มีสภาวะร่างกายเสื่อมถอยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือความเสื่อมจากอายุที่มากขึ้น ปัญหากระดูกและข้อ ปัญหาอัมพาต ขาอ่อนแรง เพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุด รวมถึงป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งวางแผนการออกกำลังกายและควบคุมรูปร่างให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงเฉพาะตัว

TREATMENT

1. การบำบัดก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ

4. ลูกสะบ้าเคลื่อน / เสื่อม

7. หมอนรองกระดูกเคลื่อน 

10. การบาดเจ็บของเส้นประสาทต่างๆ

INSTRUMENTS